Przejdź do treści Przejdź do menu

Miasto Bielsko-Biała
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej”

Celem projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 420 uczniów i uczennic uczęszczających do
placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów
przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w 9 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na
metodzie eksperymentu, w okresie realizacji projektu, tj. 01.03.2021 do 31.12.2022r.
Miejsce realizacji: placówki edukacyjne prowadzone przez M. Bielsko-Biała: SP3, SP6, SP18, SP26, SP33, SP37, IIILO, VLO,
VIIILO.

Dofinansowanie projektu z UE: 876 384,11 PLN

Projekt „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” został złożony w odpowiedzi na konkurs
nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Projekt pt.: Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej skierowany jest do 9 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest
M. Bielsko-Biała oraz do 420 uczniów tych placówek (242 dziewcząt). W projekcie założono również udział 6 uczniów z niepełnosprawnościami i 15 z opiniami PPP ze wskazaniem do kształcenia specjalnego.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 420 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w 9 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie realizacji projektu, tj. 01.03.2021 do 31.12.2022r.

Placówki objęte projektem:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MACIERZY SZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 INTEGRACYJNA IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIELSKU-BIAŁEJ
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ZYGMUNTA LUBERTOWICZA W BIELSKU-BIAŁEJ
  5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
  6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
  7. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
  8. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ
  9. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ